Image

Identyfikacje wizualne i strategie marki

Opracowanie identyfikacji wizualnej, strategii marki wraz z symbolem wizji rozwoju poprzedzamy pogłębionym procesem badawczym, konsultacyjnym i analitycznym. Strategia powstaje w drodze ścisłej współpracy nie tylko z przedstawicielami
i przedstawicielkami instytucji, ale również w drodze dialogu z jego otoczeniem: instytucjami kultury, branżą kreatywną, sektorem edukacji. Zaproponowane metody wpisują się w najnowsze trendy projektowania strategicznego, a przewidywane efekty zapewniają instytucji przestrzeń do długofalowych działań komunikacyjno-promocyjnych. W naszej koncepcji wykorzystujemy zarówno kreatywność interesariuszy i interesariuszek, jak również najnowsze badania światowych tendencji, jakie zachodzą na szerokim polu społeczno-gospodarczo-klimatycznym.

Kompleksowo opracowujemy strategię marki instytucji bądź jednostek samorządu terytorialnego. Priorytetowo traktujemy precyzyjne określenie kierunków rozwoju i promocji potencjałów: naukowego, artystycznego, turystycznego i pozostałych, wyłonionych w drodze procesu. Efekt finalny naszych działań ma wywołać w odbiorcach i odbiorczyniach czy mieszkańcach
i mieszkankach silne poczucie identyfikacji z instytucją, miastem, gminą.

Nasze cele przy realizacji strategii marki:

 1. Wykreowanie silnej marki zawierającej logo oraz symbol wizji rozwoju.
 2. Zdefiniowanie korzyści dla interesariuszy i interesariuszek.
 3. Ukierunkowanie i skoordynowanie działań związanych z zarządzaniem wizerunkiem marki.
 4. Zwiększenie efektywności i skuteczności promocyjnej instytucji lub JST.
 5. Opracowanie szczegółowych założeń komunikacji wizualnej miasta wraz z opracowaniem graficznym wszystkich wizualnych elementów promocyjnych.
 6. Stworzenie szerokiej płaszczyzny integracji z interesariuszami i interesariuszkami, włączenie ich w proces kreowania pozytywnego wizerunku instytucji lub JST.

Zakres strategii zazwyczaj obejmuje m.in. następujące etapy:

 1. Analiza kapitału marki, której celem jest wskazanie najcenniejszych aktywów oraz określenie obszarów w jakie warto inwestować i które wymagają szczególnego zarządzania.
 2. Określenie Osobowości marki jako próby personifikacji.
 3. Określenie Tożsamości, czyli wskazanie prawdziwych i unikatowych cech wynikających z Misji, Wizji, dotychczasowych sukcesów, historii, zasobów.
 4. Określenie Pozycjonowania czyli określenie unikatowej idei marki wraz z koncepcją propozycji wartości.
 5. Sformułowanie Obietnicy marki wraz z koncepcją korzyści dla odbiorców i odbiorczyń.
 6. Stworzenie Brand Manifesto Marki, który jako propozycja fundamentalnej emocjonalnej opowieści marki wzmacnia ideę marki i stanowi podstawę dla przyszłych działań rozwojowych, jak również działań marketingowych, w tym kreacji marketingowych, content marketingu oraz budowania emocjonalnego zaangażowania odbiorców i odbiorczyń.
 7. Kompleksowe opracowanie Systemu Identyfikacji.

Proponowane przez nas metody pracy są interaktywne, wnikliwe, szeroko traktują otoczenie instytucji i kapitał już istniejący. Są nimi m.in. : attitide value mapping, brand game party, monitoring mediów, panel ekspercki, warsztaty (priorytetyzacja, szeregowanie trendów, praca koncepcyjna z pomocą narzędzia Crazy Six), audyt dotychczasowej komunikacji wizualnej, Customer Journey Map.

Oprócz finalnych efektów dbamy również o dokumentację procesu, realizujemy krótkie filmy promocyjne, wideo-animacje, zwięzłą prezentację efektów dla interesariuszy i interesariuszek instytucji bądź JST. 

Przykładowy podział spotkań:
 1. Analiza trendów/warsztaty
 2. Desk research/2 odrębne procesy
 3. Warsztaty kreatywne
 4. Badania internetowe oraz przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych.
 5. Audyt dotychczasowych działań wokół marki instytucji
 6. Warsztat wydobywczy – segmentacja/targetowanie
 7. Warsztaty ewaluacyjne
 8. Internetowe badanie dla określonej
  i zamkniętej grupy osób
 9. Spotkanie eksperckie/2 spotkania
Image
Image