Image

Strategie rozwoju instytucji/organizacji/JST

Proces tworzenia strategii jest realizowany w sposób dyrektywny ze strony konsultantów/ek, a jednocześnie zabezpieczony uzgodnieniami kluczowych elementów z zarządem instytucji.

Konsultanci i konsultantki w oparciu o swoje doświadczenia, kompetencje i narzędzia organizują i przeprowadzają cały proces, „sięgając” do wiedzy i zasobów organizacji. Dokument (w tym jego ostateczna wersja) powstaje w oparciu o ich profesjonalne i autorskie podejście do zgromadzonych danych.

Wybrany model współpracy zakłada intensywne zaangażowanie przedstawicieli/ek instytucji, które warunkuje zindywidualizowane, trafne i efektywne tezy finalnego dokumentu. 

Kluczowe narzędzia, z których korzystamy w procesie:

  1. Desk research – wybrane dokumenty wewnętrzne i zewnętrzne.
  2. Autorska metodologia logiczna – zindywidualizowane i autorskie podejście, syntetyzujące podsumowania etapu analitycznego.
  3. Ankiety – narzędzie pozwalające na pozyskanie potrzebnych informacji od stosunkowo szerokiej grupy osób objętych badaniem.
  4. Wywiady grupowe i warsztaty – zakładamy włączenie w proces prac nad strategią reprezentatywne grono pracowników, co pozwoli nie tylko uzyskać kompleksową wiedzę na temat działalności instytucji, ale także zwiększyć poziom utożsamiania się pracowników z powstającym dokumentem.
  5. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) – szczegółowe, wnikliwe rozmowy z wybranymi respondentami, służące poszerzeniu wiedzy i dotarciu do sfery indywidualnych postaw, emocji i motywacji.

Dla zapewnienia aktywnego dialogu i współpracy z instytucją organizujemy następujące zespoły:

  1. Komitet Strategii.
  2. Zespół ds. Strategii – 4-6 osób, efektywnych i reprezentatywnych dla instytucji.
  3. Wyższa kadra kierownicza [WKK] – kierownicy/czki działów, oddziałów, kluczowych zespołów itp.
  4. Special guest [SG].

Każdy dokument strategiczny opracowujemy w oparciu o następujący schemat:

  1. Diagnoza (informacje podstawowe; desk research – struktura, finanse, merytoryka, komunikacja; wartości organizacji; analiza otoczenia; analiza SWOT; analiza PEST).
  2. Strategia (kluczowe obszary interwencji; metodologia logiczna; główne domeny, dylematy i wartości; rekomendowana koncentracja mocy – Misja; określenie ambicji strategicznych – Wizja).
  3. Cele (strategiczne, operacyjne, mierniki celów).
  4. Wdrożenie (mapa drogowa wdrożenia; harmonogram; określenie jednostek/komórek/funkcji odpowiedzialnych za realizację Strategii na poszczególnych jej poziomach wdrażania; wybrane propozycje programów wdrażających -> projekty i inicjatywy strategiczne, służące realizacji Strategii).
  5. Monitoring i ewaluacja.

 

 

Przykładowy podział spotkań:
  1. warsztat wprowadzający [Komitet] – 4h
  2. warsztat diagnostyczny [WKK, ZDS] – 4h
  3. wywiady pogłębione IDI – x5
  4. warsztat „demos” [reprezentacja załogi, ZDS] – 4h
  5. ankieta diagnostyczna [cała załoga]
  6. warsztat analityczny [ZDS] – 4h
  7. warsztat strategiczny [Komitet, ZDS] – 4h
  8. warsztat wdrożeniowy [Komitet, ZDS] – 4h
  9. prezentacja strategii [cała załoga] – 2h
Image
Image