Modele aktywności lokalnych organizacji społecznych

Modele aktywności lokalnych organizacji społecznych

Proces badawczy obejmował case studies: dwudniowe wizyty badawcze w wybranych organizacjach pozarządowych. Zgodnie z typologią/segmentacją opracowaną na podstawie analizy desk research i wywiadów z przedstawicielami ambasadorów wybraliśmy 10 organizacji, które odwiedzili nasi badacze. W każdym badaniu kluczowe znaczenie miał dobór próby. Mając na względzie cele projektu oraz dostępne środki i możliwości, za optymalne rozwiązanie uznaliśmy wykorzystanie procedury doboru celowego. Chcieliśmy badaniem objąć taką grupę organizacji, która odzwierciedlać będzie zróżnicowane spektrum ich typów.

Działanie odpowiadało na zdiagnozowany problem braku punktów odniesienia co do możliwości (ścieżek/modelu) rozwoju lokalnych organizacji społecznych w wymiarze strategicznym (niemożliwy benchmarking własnej organizacji w momencie powstania i działania). Wynika to z braku dostępnych badań ukierunkowanych na organizacje lokalne. Działanie przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego zadania „Zwiększona zostanie wiedza nt. aktywności lokalnych organizacji społecznych”.

Badanie wzmocni również proces tworzenia programu rozwoju lokalnych organizacji społecznych. Stanowić będzie punkt wyjścia do tworzenia person i etapu empatyzowania w ramach metody design thinking. Samo badanie będzie również użyteczne jako takie dla całego lokalnego sektora pozarządowego. Dostarczy bowiem liderom lokalnych podmiotów benchmarkingu (punktu odniesienia) do analizy aktywności własnych organizacji.

Badania przeprowadzono na zlecenie Stowarzyszenia „Europa i My”.
Tradycja jest naszą dumą. Dożynki mamy 104 lata i to jest silnie zakorzenione. Młodzież na tych imprezach się spotyka i ja pamiętam swoje czasy młodości to było podobnie. Z historii Krzeska jesteśmy dumni i społecznie pracujemy dużo – społecznie robiliśmy dom kultury. Z tego też jesteśmy dumni. Współuczestniczka działań jednej z badanych organizacji

Projekt badawczy obejmował następujących realizatorów

  • przedstawicieli organizacji parasolowych, wspierających III sektor, prowadzących lokalne centra wsparcia, m.in. lokalne federacje i związki stowarzyszeń, ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, ośrodki Działaj Lokalnie, lokalne grupy działania prowadzące działania wspierające, organizacje prowadzące lokalne centra wsparcia NGO
  • liderów lub działaczy lokalnych organizacji społecznych, których obejmą działania związane z przygotowaniem modelu rozwoju lub działania testowe – zakładamy 45 osób uczestniczących w pracy nad modelem, w tym 15 osób z 15 organizacji, które wezmą udział w testowaniu
  • ogólnopolskie środowisko lokalnych organizacji społecznych i lokalnych centrów wsparcia NGO itp. podmiotów jako odbiorców działań promocyjnych